Apie lopšelį-darželį

Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija.

Lopšelis-darželis „Naminukas“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės brandą.

Lopšelis-darželis ,,Naminukas“ įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, strategiškai patogioje Vilniaus vietoje. Lopšelyje-darželyje yra sudarytos sąlygos, skatinančios vaikus tyrinėti, pažinti, judėti sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje. Netoliese teka upė Nėris, prie kurios yra įrengti puikūs pasivaikščiojimo takai, rekreacinės zonos, kur galima sveikai ir aktyviai praleisti laiką.

Vaikų darželis ,,Naminukas“ savo veiklą pradėjo 1959 metais. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-1270 nuspręsta prie Vilniaus vaikų darželio „Naminukas“ prijungti kaimyninį Vilniaus lopšelį-darželį „Spindulėlis“, esantį Klinikų g. 5.  Nuo 2018 m. sausio 1 d. savo veiklą baigė biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Vilniaus vaikų darželis „Naminukas“, toliau veiklą tęsia viena biudžetinė įstaiga – Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“. Ugdymo veiklą organizuoja patalpose, esančiose  Smėlio g. 13 (įstaigos buveinė) ir Klinikų g. 5.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

Lopšelio-darželio veiklos tikslas - padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

  1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
  2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, vykdyti visuomenės kultūrino ugdymo funkcijas;
  3. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką.
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams