Logopedas

KALBA - TAI MŪSŲ KONTAKTAS SU IŠORINIU PASAULIU. KALBĖKIME SU VAIKU, O NE VAIKUI.
 

Logopedu lopšelyje-darželyje dirba

Dalia Tubutienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

9.00-12.30

 

Iš anksto susitarus

Antradienis

 

 

 

Trečiadienis

9.00-12.30

                 

Iš anksto susitarus

Ketvirtadienis

 

 

 
Penktadienis    

 

Kontaktai Telefonas 8 5 2341170

El. paštas Rašyti

Logopedas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų, kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą lopšelyje-darželyje ar, esant žymiai ribotam vaiko mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – vaiko namuose, taip pat dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius;
 • dirba lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie ugdymosi sunkumų turinčių vaikų pasiekimus;
 • numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • organizuoja rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
 • padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį (logopedo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • naudoja ugdymo procese ugdymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
 • šviečia lopšelio-darželio bendruomenę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus;
 • šalina specialių poreikių vaikų kalbos sutrikimus logopediniuose užsiėmimuose. Vaiką  priima į logopedinius užsiėmimus tik gavęs vaiko tėvų raštišką sutikimą, pašalinus sutrikimą, vėl gavęs raštišką tėvų sutikimą, užsiėmimus nutraukia;
 • veda logopedinius užsiėmimus (2-3 kartus per savaitę kiekvienam vaikui);
 • pildo savo darbo dokumentus, savo dienyne žymi vaikų lankomumą;
 •  parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą;
 • sistemingai tobulina savo kvalifikaciją;
 • tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus;
 • vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus, susijusius su logopedo pareigomis;
 • laikosi pedagoginės etikos normų.

Tėvai gali kreiptis į logopedą, jeigu:

 • vaikas netaisyklingai taria, painioja, praleidžia bet kokius kalbos garsus, mikčioja, tyli arba kalba labai greitai;
 • nuolatos painioja du (ar daugiau) panašiai skambančius garsus rašydamas ir/ar skaitydamas (pvz.: g-k; t-d; p-b);
 • sunkiai sekasi paaiškinti žodžių, žyminčių paprastus buities daiktus, reikšmę, palyginti du daiktus, nustatyti jų požymius ir skiriamuosius ženklus;
 • negeba taisyklingai suderinti žodžių tarpusavyje;
 • sunkiai sekasi rišliai ir nuosekliai atpasakoti girdėtą tekstą ar paveikslėliuose pavaizduotą atsitikimą. 

Mokytojai gali kreiptis į logopedą, jeigu:

 • reikia pagalbos parenkant vaikams ugdomąją medžiagą ir priemones;
 • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • DUK
 • Mokytojams