Savivalda

Įstaigos taryba

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Vaitkevičienė.

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė, dietistė Eugenija Radišauskaitė, pavaduotoja ūkio reikalams Vaclava Dičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Karlonienė.

Tėvai: Remigijus Burneika, Julija Morozienė, Ineta Baguckienė,

Indrė Guzikauskienė.

Mokytojų taryba

Pirmininkas – direktorė Regina Grybauskienė.

Nariai: visi pedagogai ir specialistai.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė.

Pavaduotoja – logopedė Jevgenija Bolut.

Sekretorius – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Jankovskaja.

Nariai: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Masilionienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Tamošiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Vaitkevičienė.

Mokytojų atestacijos komisija

Pirmininkas – direktorė Regina Grybauskienė.

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Vaitkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Tamošiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Jankovskaja.

Steigėjo deleguotas atstovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus

vyriausioji specialistė Dovilė Janušauskaitė.