Socialinis pedagogas

SOCIALINIS PEDAGOGAS - TALKININKAS, PATARĖJAS, PADĖJĖJAS, PARTNERIS, MOKYMOSI ORGANIZATORIUS.
 

Socialiniu pedagogu lopšelyje-darželyje dirba

Renata Račkauskienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

8.00 – 12.00

15.00 – 16.00

 

12.00 – 15.00

Trečiadienis

8.00 – 12.00

(kas antrą trečiadienį)

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 
Penktadienis 8.00 – 12.00  

12.00 – 16.12

Kontaktai Telefonas 8 5 231170

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • įvertinimo (renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, daro išvadas);
 • konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio-darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas);
 • korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 •  šviečiamąją (informuoja, aiškina);
 • koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
 •  prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti, inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų  gyvenimo įgūdžius);
 • teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • socialinio ugdymo;
 • vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;
 • rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą;
 • apie netinkamus vaikų elgesio atvejus informuoja direktorių nedelsiant, o apie vaikų elgesio problemas ir vykdytas poveikio priemones atsiskaito kartą per savaitę – pasitarimų metu, už metų veiklą – mokslo metų pabaigoje pateikia veiklos ir savianalizės ataskaitas.
 • Socialinis pedagogas turėtų skirti ne daugiau kaip 60 procentų darbo laiko tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), vesti jiems užsiėmimus), o kitą darbo laiko dalį skirti netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).

Tėvai (globėjai) gali kreiptis į socialinį pedagogą, jeigu:

 • darželyje vaikas susiduria su ugdymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • darželyje vaikas turi ugdymosi/mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, vaikais ar kitų institucijų specialistais;
 • nori padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones darželyje.

Mokytojai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jeigu:

 • pastebi, kad vaikas turi ugdymosi/mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant vaikui ar vaikų grupei darželyje iškilusias problemas, sunkumus;
 • vaikui ar vaikų grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • DUK
 • Mokytojams