Asmens duomenų apsauga

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę lopšelyje-darželyje ,,Naminukas" užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP). 

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-26 18:17:19 453.13 KB
Ugdytinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 131.78 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą darbuotojams 132.62 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu 127.65 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą kandidatams į darbuotojus 126.7 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą kandidatams pavaduotojų pareigoms 135.65 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą praktikantams 104.49 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjumo tikslu 129.87 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą specializuotos pagalbos teikimo tikslu 106.96 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą ugdytinių atstovams 142.03 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą viešųjų pirkimų dalyviams 106.62 KB
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 163.06 KB

Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“ duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė:

MB „Veiklos sprendimai“

Jūratė Ramanauskaitė

 el. p. jurate@veiklos-sprendimai.lt

tel. nr. +370 612 06177

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) susipažinti su savo asmens duomenimis;

3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;

5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;

6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;

7) teisę į duomenų perkeliamumą;

8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, darželiui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais duomenų subjektas gali pasinaudoti.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas" rūpinasi vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų), darbuotojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.

 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams