Apie lopšelį-darželį

Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija.

Lopšelis-darželis ,,Naminukas“ įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, strategiškai patogioje Vilniaus vietoje. Lopšelyje-darželyje yra sudarytos sąlygos, skatinančios vaikus tyrinėti, pažinti, judėti sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje. Netoliese teka upė Nėris, prie kurios yra įrengti puikūs pasivaikščiojimo takai, rekreacinės zonos, kur galima sveikai ir aktyviai praleisti laiką.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas“ yra viešas juridinis asmuo. Savo veikloje Lopšelis-darželis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto miniterijos teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais, kitais teisės aktais ir Vilniaus lopšelio-darželio ,,Naminukas" nuostatais.

Lopšelio-darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 52 įsteigtas Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1959 m. gruodžio 16 d. potvarkiu Nr. 798-P. Lopšelio-darželio veiklos pradžia - 1960 m. gegužės 3 d. Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 230 Lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus vaikų darželis ,,Naminukas". Iki 2017 m. gruodžio 31 d. veiklą vykdė dvi atskiros ikimokyklinio ugdymo įstaigos: Vilniaus vaikų darželis ,,Naminukas", Smėlio g. 13 ir Vilniaus lopšelis-darželis ,,Spindulėlis", Klinikų g. 5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-1270 " Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio ,,Spindulėlis" reorganizavimo" Vilniaus lopšelis-darželis ,,Spindulėlis", esantis Klinikų g. 5 (įstaigos kodas 190018216), reorganizuotas, prijungiant prie Vilniaus vaikų darželio ,,Naminukas", esančio Smėlio g. 13, (įstaigos kodas 190016012). Nuo 2018 m. sausio 1 d. savo veiklą baigė biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis ,,Spindulėlis", toliau veiklą tęsia biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas", veikla organizuojama Smėlio g. 13 ir Klinikų g. 5 esančiose patalpose.

Lopšelio-darželio veiklos tikslas - padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

  1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
  2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, vykdyti visuomenės kultūrino ugdymo funkcijas;
  3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
  4. taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
  5. ugdymo procesą grįsti pedagogo asmenybe ir jo pasaulėžiūros, dorovinės ir profesinės kompetencijos nuolatinio augimo nuostatomis;
  6. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, atitinkantį ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tikslus, raidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus.

Lopšelis-darželis „Naminukas“ vykdo ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, užtikrina geros kokybės ugdymą, inicijuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimų tyrimus, sudaro palankias sąlygas ugdyti vaikų tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėti kultūrinę ir socialinę brandą, tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius. Užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi aplinką. Kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę. Organizuoja vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje. Organizuoja tėvų švietimą. Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams