Psichologas

PSICHOLOGU GALI PASITIKĖTI.  JIS TURI PARENGTUS SPRENDIMUS Į VISAS KYLANČIAS PROBLEMAS MŪSŲ GYVENIME.
 

Psichologu lopšelyje-darželyje dirba

Martyna Grašytė Psichologė

Darbo laikas

 Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.00 – 12.00

 

12.00-13.12

Antradienis

 

 

 

Trečiadienis

9.00 – 11.00

13.00-15.00

 

8.00-9.00

11.00-13.00

Ketvirtadienis

9.00 – 11.00

13.00-15.00 

 

8.00 – 9.00

11.00 – 13.00

Penktadienis    

 

Kontaktai Telefonas 8 5 2341170

El. paštas Rašyti

 Psichologo funkcijos:

 • įvertina vaiko raidos lygį ir ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal ugdymo programas;
 • bendradarbiauja su auklėtojais, mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su auklėtiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius auklėtinius jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas auklėtinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius auklėtinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą ugdymo įstaigos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius auklėtinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia ugdymo įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka vaikų veiklos ir elgesio ugdymo metu stebėseną;
 • teikia informaciją apie auklėtinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių auklėtinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į ugdymo įstaigos bendruomenės poreikius;
 • dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) auklėtinio psichologinio vertinimo metodikas;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • vykdo lankomumo apskaitą;
 • derina su lopšelio-darželio direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
 • planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų skaičių ir derina jį su administracija;
 • skiria ne daugiau kaip 60 procentų savo darbo laiko tiesioginiam darbui su psichologinės pagalbos gavėjais (vaikų švietimo pagalbos poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus jų tėvus (globėjus, rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 231 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus), likusiu darbo laiku tvarko auklėtinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, tobulina profesinę kvalifikaciją, bendradarbiauja su mokytojais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis psichologinės pagalbos klausimais. Šių darbų atlikimo vietą derina su lopšelio-darželio administracija;
 • reaguoja į smurtą ir patyčias, nedelsiant apie tai informuoja direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui;
 • vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui teisėtus nurodymus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Psichologo veiklos uždaviniai:

 • tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;
 • užtikrinti psichologinį švietimą tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.

Psichologo pagrindinės veiklos kryptys:

 • konsultavimas: vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba darželyje teikiama, kai:

 • prašo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai); 
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • Švietimo pagalbos tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą.

Kas gali kreiptis į psichologą ?

Visi darželio vaikų tėvai (globėjai) ir mokytojai.

Pagalba darželyje vaikui teikiama, kai kreipiasi:

 • Vaiko tėvai ( globėjai, rūpintojai).
 • Mokytojai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Vaikų teisių apsaugos tarnyba.

Kada vaikų tėveliai gali kreiptis į darželio psichologą?

 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška, ir tėvai nežino, kaip tokiu atveju elgtis.
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmais, pykinimu, nemiga ir pan.).
 • Kai vaiko šeimoje įvyksta staigus pasikeitimas, išgyvenimas, ir tai tėvams kelia nerimą.

Kaip teikiama pagalba?

 • Susitariate dėl tinkamo susitikimų laiko. 
 • Lankotės sutartu laiku.
 • Parašote raštišką sutikimą, kad psichologas gali individualiai dirbti su Jūsų vaiku.

Tai svarbu:

 • Darželio psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.
 • Korektiškos informacijos teikimas ir garantuojamas duomenų ir informacijos konfidencialumas.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ji priimtina.
 • Tai jokiu būdu nereiškia, kad Jūs esate silpni ar prastesni tėvai. Priešingai, tai gali reikšti, kad Jūs esate sąmoningi, įsitraukę ir aktyviai sprendžiate savo vaiko gyvenime kylančias problemas.
 • Tai nereiškia, kad Jūsų vaikui bus užklijuota etiketė „buvo pas psichologą“. Psichologai laikosi konfidencialumo principo ir tai, kas pasakoma jų kabinete, ten ir lieka (su keliomis išimtimis).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • DUK
 • Mokytojams