Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokie teisės aktai numato priėmimo į Vilniaus lopšelius-darželius tvarką?

Priėmimo į darželių tvarką reglamentuoja:

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 30-138/23 „Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46395ef0969211ed8df094f359a60216).

2. Kas gali informuoti, kiek grupių ir po kiek vaikų bus grupėse? Kas atsakingas už grupių formavimą?

Ugdymo įstaigų vadovai iki kiekvienų metų vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriui turi pateikti naujiems mokslo metams planuojamų priimti vaikų skaičių pagal amžių ir ugdomąsias kalbas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistai atsakingi už centralizuotai į švietimo įstaigas priimamų vaikų duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą.Pažymime, kad vaikų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/asr).

3. Kokia tvarka sudaromos eilės? Kam suteikiamas prioritetas?

Eilės sudaromos ir grupės formuojamos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488). Eilės sudaromos vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 punktu:
Eilės sudaromos tokia tvarka:
18.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju):
18.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
18.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
18.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
18.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);
18.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
18.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
18.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:
18.2.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
18.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
18.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
18.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
18.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
18.3. neatitinkant Aprašo 18.1 ar 18.2 papunkčiuose nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:
18.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);
18.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);
18.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę).

4. Kurie vaikai į darželius priimami be eilės?

Į ugdymo įstaigą vaikai be eilės priimami vadovaujantis Tvarkos aprašo (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488) 14 punktu: Į ugdymo įstaigą vaikai be eilės priimami vadovaujantis Tvarkos aprašo (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488) 14 punktu:
14. Į įstaigos vaiko amžių atitinkančią grupę grupių formavimo metu ir esant laisvai vietai įstaigoje nuolat be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:
14.1. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
14.2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);
14.3. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal darbo sutartį, vaikai;
14.4. du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju), kai jie pretenduoja į įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (ši nuostata taikoma pagal Aprašo 18.1. papunktyje nurodytą tvarką). Nesant laisvų vietų pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, gali būti pasiūlytos alternatyvos artimiausių seniūnijų įstaigose;
14.5. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai;
14.6. vaikai su negalia, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;
14.7. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus ir jam nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;
14.8. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės komisijos dėl vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti (toliau – Komisija) nutarimu skirtas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas.

5. Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį. Ką turėčiau daryti?

Reikėtų pateikti prašymą prisijungus internetu (https://svietimas.vilnius.lt/). Prašymai Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje registruojami nuolat, išskyrus š. m. kovo 11–31 d., kai tikrinami prioritetai ir pridėti dokumentai bei formuojamos grupės. Norint, kad vaikas pradėtų lankyti ugdymo įstaigą nuo š. m. rugsėjo mėnesio, reikia užsiregistruoti prašymą sistemoje iki grupių formavimo pradžios, t. y. iki kovo 10 d. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, prašymo pateikimo (redagavimo) data vietai eilėje įtakos nedaro.

6. Jei norima, kad vaikas pradėtų lankyti darželį nuo einamųjų metų rugsėjo, kada galima teikti prašymą?

Prašymai priimti į ugdymo įstaigas registruojami nuolat, išskyrus prioritetų ir pridėtų dokumentų sutikrinimo bei grupių formavimo metu, t. y. š. m. kovo 11–31 d., tėvai (globėjai) neturi galimybės pateikti ir redaguoti prašymų. Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje eilė matoma tik tais kalendoriniais metais, kurie pasirinkti kaip lankymo pradžios data (pvz., jeigu vaikas užregistruotas 2024 lankymo metams, eilė bus rodoma nuo 2024 m. sausio mėn.).

7. Prašymą pildžiau anksčiau, jis yra sistemoje. Ar reikia iš pildyti kitą prašymą?

Prašymai, esantys Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje, galioja iki tol, kol bus suteikta paslauga, vaikui pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą arba kol prašymas bus atsiimtas tėvų (globėjų). Negaliojantys prašymai Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje panaikinami. Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai dėl įstaigos keitimo taip pat naikinami. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti įstaigą panaikina ankstesnįjį.

8. Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?

Visą išsamią informaciją apie vaiko vietą eilėje, kitą susijusią informaciją galima matyti prisijungus prie Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/).

9. Prašyme pasirinkti 5 darželiai. Kokia tvarka iš visų pasirinktų darželių gaunamas tik vienas?

Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje vaikai ugdymo įstaigoms priskiriami sistemiškai ir nuosekliai pagal Tvarkos apraše numatytą algoritmą. Tik tuo atveju, jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.
Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje vaikai ugdymo įstaigoms priskiriami automatiškai: vienu metu vaikas yra pasirinktų darželių eilėje, o jį priskyrus į vieną iš pasirinktų darželių, iš kitų eilių jis išbraukiamas.

10. Gavome el. pranešimą pasirašyti ugdymo sutartį. Ar dar gausime pakvietimą ir į kitą pasirinktą darželį? Ar galėsime rinktis, su kuria ugdymo įstaiga pasirašyti ugdymo sutartį?

Vaikui skiriama vieta tik vienoje ugdymo įstaigoje. Gavus vietą, prašymas į kitas ugdymo įstaigas panaikinamas automatiškai.

11. Nuo einamųjų metų kovo 1 d. sistemoje tikrinant prašymą pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip yra?    

Nuo einamųjų metų kovo 1 iki kovo 10 dienos tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės, tėvai turės teisę iki einamųjų metų kovo 10 d. (imtinai) redaguoti prašymą (vėliau prašymą bus galima redaguoti tik baigus formuoti grupes, t. y. nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 10 d. (imtinai).

Taip pat nuo kovo 1 iki 10 dienos Vilniaus miesto darželių informacinės sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) tėvai turės galimybę pasitikrinti, kiek vaikų bus planuojama priimti pasirinktose įstaigose.

12. Registruojant prašymą sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip yra?

Užrašas „Nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu generuojamos ir vaiko vieta eilėje bus matoma artimiausiu metu sugeneravus eiles.

13. Lankome savivaldybės darželį, tačiau persikraustėme į kitą rajoną ir gavome vietą kitame    

Turite pateikti šiuo metu lankomo darželio administracijai laisvos formos prašymą dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų.

14. Kaip sužinosime, ar vaikui skirta vieta darželyje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, trumpąja žinute (SMS). Prisijungus prie Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/) taip pat galima matyti išsamią informaciją apie savo vaiką.

15. Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę?

"Jeigu įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, tęsia priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje pateikus prašymą tiesiogiai įstaigos vadovui nustatyta tvarka, o ne per Vilniaus miesto darželių informacinę sistemą.                                                                                                                      
Jeigu tėvai (globėjai) pageidauja pakeisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą, pildomas prašymas per sistemą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.
Jeigu įstaiga neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų arba tėvai (globėjai) pageidauja keisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą kita ugdomąja kalba, tėvai (globėjai) lankančiam vaikui ugdymo įstaigą teikia naują prašymą ir pasirenka iki 5 pageidaujamų įstaigų. Tėvai turi prisijungti prie https://svietimas.vilnius.lt/ → Ikimokyklinis ugdymas → Informacinė sistema / prašymų teikimas / redagavimas /kita informacija → Prisijungti → Lankantys įstaigas vaikai → Pasirinkti vaiką ir paspausti ant jo vardo, pavardės → Pildyti prašymą į priešmokyklinio ugdymo grupę"

16. Ar pirmumo teisę suteikiančios priežastys yra lygiavertės? Ar viena kuri svarbesnė už kitą?

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra lygiavertės

17. Kaip priimami vaikai, neturintys jokių prioritetų?

Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

18. Pildant prašymą Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje nerodo deklaruotos

Pabaigus pildyti prašymą ir sutikus, kad duomenys iš kitų valstybės registrų būtų gauti automatiniu būdu, informacija dėl deklaruotos gyvenamosios vietos atsinaujins automatiškai.

19. Pasikeitė vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Kada tikrinama deklaruota gyvenamoji vieta?

Deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami vieną kartą per savaitę – pirmą savaitės darbo dieną.

20. Kiek kartų galima registruoti vaiką iš naujo?

Tėvai (globėjai), du kartus pateikę prašymą Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje ir atsisakę pasiūlytų vietų, turi teisę sistemoje pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į ugdymo įstaigą datos.

21. Kur galiu matyti informaciją apie laisvas vietas darželiuose?

Visą informaciją apie šiuo metu esančias laisvas vietas galite matyti https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/registracija-i-vilniaus-miesto-savivaldybes-darzelius-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupes/laisvos-vietos-darzeliuose/

22. Šeimoje auginame dvynukus. Ar turėsime pirmumą, jeigu teiksime prašymą ir pasirinksime ugdymo įstaigą ne pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą Vilniaus mieste?

Į įstaigos vaiko amžių atitinkančią grupę jų formavimo metu ir esant laisvai vietai įstaigoje nuolat be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, kai jie pretenduoja į įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Todėl šiuo atveju prioritetas nebus skiriamas.

23. Šeimoje auginame du vaikus ir gavome skirtingus darželius. Ką turime daryti, kad vaikai lankytų vieną darželį?

Tėvai, kurių vaikai lanko skirtingas ugdymo įstaigas, gali Vilniaus miesto savivaldybės komisijai dėl vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti (toliau – Komisija) pateikti laisvos formos prašymą dėl brolių (seserų) sujungimo į vieną norimą ugdymo įstaigą. Pasirašytus prašymus tėvai Komisijai turi pateikti elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, paštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Atkreipiame dėmesį, kad turi būti pasirašytos abiejų vaikų ugdymo sutartys.

Prašymas bus svarstomas artimiausiame Komisijos posėdyje ir apie priimtą sprendimą dėl ugdymo įstaigos asmuo bus informuotas nurodytu būdu.

24. Esame neregistruoti Vilniaus mieste, tačiau auginame dvynukus. Ar turėsime pirmumą gaunat darželį?

Jeigu nesate deklaruoti Vilniaus mieste, prioritetai nėra skiriami.

25. Esu karys. Ar mano vaikas turi prioritetą gauti darželį Vilniaus mieste? 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 48 punktu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488) kariai, kurie perkeliami (rotuojami) į Vilniaus miesto savivaldybę ir kurių vaikui nėra skirta ugdymo įstaiga, Vilniaus miesto savivaldybės komisijai dėl vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti gali pateikti laisvos formos prašymą, jame nurodant norimas ugdymo įstaigas, ir pridėti perkėlimo faktą įrodančius dokumentus. Prašymą ir susijusius dokumentus tėvai Komisijai turi pateikti elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Prašymas bus svarstomas artimiausiame Komisijos posėdyje ir apie priimtą sprendimą dėl ugdymo įstaigos asmuo bus informuotas nurodytu būdu.

26. Darželis priima vaikus nuo 1,5 metų. Pasirašėme sutartį su darželiu. Kada vaikas galės pradėti lankyti darželį?

Prieš pasirašydamas elektroninę sutartį įstaigos vadovas Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje turi pažymėti faktinę vaiko lankymo pradžios datą, bet ne ankščiau nei nuo š. m. rugsėjo 1 d.

27. Turime du vaikus, vienam bus 2 m., kitas – priešmokyklinukas ir šiemet eis į pirmą klasę. Iki kada galioja brolio (sesės) prioritetas?

Brolio (sesės) prioritetas galioja iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. arba iki tol, kol nebus nutraukta priešmokyklinio ugdymo sutartis.

28. Esu vieniša mama ir turiu teismo nutartį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su manimi. Ar turime kokią nors pirmenybę eilėje į darželį?

Vadovaujantis Tvarkos aprašo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488) 18.1.4 papunkčiu, prioritetas skiriamas tik tiems vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai jam apribota valdžia.

29. Vienas vaikas lanko darželį Vilniaus mieste, bet kitam eilėje laukiančiam vaikui nerodo brolio (sesės) prioriteto. Kodėl?

Brolio (sesės) prioritetas suteikiamas tik vaikams, deklaruotiems Vilniaus mieste.

30. Ką daryti, jeigu prisijungus prie sistemos vienas iš tėvų nemato vaiko duomenų?

Tokiu atveju vienas iš tėvų (globėjų) Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyriui turi pateikti laisvos formos prašymą ir pridėti vaiko gimimo liudijimo kopiją. Pasirašytą prašymą ir susijusius dokumentus vienas iš tėvų (globėjų) turi pateikti elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

31. Pasirašėme ugdymo sutartį. Per kiek laiko turime pradėti lankyti ugdymo įstaigą?

Vaikas pradeda lankyti nuo mokslo metų pradžios, t. y. nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo faktinės lankymo pradžios, nurodytos Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje, išskyrus atvejus, kai yra pateisinama priežastis.

32. Kur galiu matyti sąskaitas už darželį?

Sąskaitas už ugdymo paslaugas galima matyti https://svietimas.vilnius.lt/ → Ikimokyklinis ugdymas → Mano darželis → Jungtis per El. valdžios vartus → Sąskaitos. Šioje skiltyje taip pat galima pažymėti varnele, kad pageidaujate sąskaitas gauti el. paštu.

33. Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą? Kaip pateikti prašymą?

Tėvai (globėjai) Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje gali pateikti prašymą dėl vaiko lankomo darželio keitimo: https://svietimas.vilnius.lt → Ikimokyklinis ugdymas → Informacinė sistema/prašymų teikimas/redagavimas/kita informacija → Prisijungti → Lankantys įstaigas vaikai → Vaiko vardas, pavardė → Pakeisti darželį.

Pateikiant prašymą Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje galima pasirinkti tik vieną ugdymo įstaigą.

Vaikai į atsilaisvinusias vietas jau sudarytose grupėse priimami nuolat, t. y. į laisvą vietą priimamas pirmas vaikas iš laukiančiųjų eilės. Į norimą darželį galėsite patekti tik tada, kai bus laisva vieta ir Jūsų vaikas bus pirmas laukiančiųjų eilėje. Vaikas lanko ugdymo įstaigą, kol tėvai nepateikia prašymo dėl jo išbraukimo iš sąrašų.

34. Ar galima apsikeisti darželiais su kitais tėvais?

Tų pačių gimimo metų vaikų tėvams (globėjams), kurie yra pasirašę dvišales ugdymo sutartis su ugdymo įstaigomis, į kurias tuo metu priimti jų vaikai, abipusiu susitarimu suteikiama galimybė apsikeisti ugdymo įstaigomis pateikus pasirašytą laisvos formos prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriui elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

35. Jei dėl tam tikrų priežasčių (esu išvykęs, sergu ir pan.) negaliu per 10 kalendorinių dienų pasirašyti el. sutarties ir patvirtinti, kad vaikas lankys, kokių veiksmų reikia imtis?

Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės ugdymo sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti ugdymo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku), bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje, ir informuoti įstaigos administraciją apie sutarties pasirašymo datą.

36. Kaip į darželius vaikus gali registruoti reemigrantai, planuojantys grįžti į Vilnių, jeigu gyvenamoji vieta dar nėra registruota Vilniaus mieste?

Prašymą galima pateikti internetu Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/). Deklaravus gyvenamąją vietą Vilniuje, sistemoje duomenys atnaujinami automatiškai. Taip pat pergeneruojama ir vaiko vieta eilėje. Papildomai prašymo redaguoti ar teikti nereikia.

37. Kiek laiko be pateisinamos priežasties galima nelankyti darželio?

Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr) 21 punktu, informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).

38. Kokios priežastys yra pateisinamos nelankant darželio daugiau nei mėnesį?

Pateisinama priežastis – liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai (globėjai) apie tai turi informuoti papildomai ugdymo įstaigą); prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje; tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla; nelaimės šeimoje; mokinių atostogų metas; tėvų atostogų metas; vasaros metas ir kitos svarbios priežastys.

39. Pateikiau prašymą darželiui dėl ugdymo sutarties nutraukimo. Ar nutraukus ugdymo sutartį su darželiu, Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje naują prašymą galima teikti tik po 20 darbo dienų?

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, dokumentų įvykdymo (nagrinėjimo) terminas yra iki 20 darbo dienų.

40. Jei vaikas šiuo metu lanko privatų darželį ir laukia eilės į valstybinį darželį, ar dėl to gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės?    

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

41. Ar galima gauti kompensaciją už išlaidas, patiriamas leidžiant vaiką į savivaldybės darželį?

Vadovaudamasi Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 1-1753 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ (https://aktai.vilnius.lt/document/30387718), Vilniaus miesto savivaldybė suteikia galimybę pasinaudoti 120 Eur kompensacija vilniečių vaikams, lankantiems nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas (išskyrus VšĮ „Mažasis Trinapolis“).

42. Pasirašėme ugdymo sutartį su savivaldybės darželiu. Iki rugsėjo lankysime privatų darželį. Ar gausime 120 Eur kompensaciją iki rugsėjo mėn.?

Taip, gausite 120 Eur kompensaciją iki rugsėjo 1 d.

43. Kur kreiptis, jeigu darželyje renkamos rinkliavos? Ar jos gali būti renkamos?

Užtikriname, kad lėšų vaikų ugdymo, kanceliarinėms ir higienos priemonėms įsigyti ugdymo įstaigoms skiriama pakankamai, todėl rinkliavos iš tėvų (globėjų) griežtai draudžiamos. Jeigu Jums žinomi konkretūs atvejai dėl rinkliavų, prašom apie tai informuoti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt. Anonimiškumą ir konfidencialumą užtikrinsime.

 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams